Hem

Automationsbutiken - Alltid öppet

Au­to­ma­tions­bu­ti­ken AB är ett kun­skaps­fö­re­tag som säl­jer kom­mu­ni­ce­ran­de styr­sy­stem, reg­lerutrustning och över­vak­nings­sy­stem för vär­me- och ven­ti­la­tions­an­lägg­ning­ar för fas­tig­he­ter.

Bu­ti­ken är all­tid öp­pen, vi på Au­to­ma­tions­bu­ti­ken lo­var be­hand­la Din or­der så fort vi kan dock se­nast näs­ta ar­bets­dag. Vi or­der­be­kräf­tar Din or­der via mail.

Våra toppsäljare

ESBE ALB144
ESBE ALB144Ventilmotor, Y=0-10V DC, öka/minska
4.547 kr
BELIMO SF24A
BELIMO SF24AFjäderåtergångsmotor, tvåläges
3.110 kr
CALECTRO UG-3-O
CALECTRO UG-3-ORökdetektor, Optisk, Enrörs
2.000 kr
REGIN E151D-3
REGIN E151D-3Corrigo E15 med Display
4.770 kr